۴ راهکار اساسی قطعه سازان برای مدیریت قیمت و تدوام تولید
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور

۴ راهکار اساسی قطعه سازان برای مدیریت قیمت و تدوام تولید

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با تاکید بر تسریع در اعطای تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به زنجیره تامین، افزایش فروش نقدی خودروسازان و ایجاد ساز و کار مناسب جذب نقدینگی از بازار سرمایه و وجوه سرگردان را بخشی از راهکارهای پیشنهادی قطعه سازان برای جلوگیری از افزایش قیمت و تداوم رشد تولید در صنعت خودرو عنوان کرد.

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰