قوانین سختگیرانه ترخیص کالا نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخته است
مهندس نصیری عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان همگن استان تهران :

قوانین سختگیرانه ترخیص کالا نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخته است

اساسی ترین مشکل این صنعت در درون خانواده قطعه سازان و خودروسازان، وصول نشدن مطالبات توسط خودروساز و به روز نشدن قیمت ها است و در بخش حاکمیتی هم مشکلاتی نظیر قوانین سختگیرانه در خصوص ترخیص کالا از گمرک و ترخیص ارز از سوی بانک مرکزی دست به گریبان هستیم که در این برهه از زمان قطعه ساز مجبور به خرید نقد مواد اولیه می باشد

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰