کمک دولت به خودروساز برای کاهش بدهی خود به قطعه سازان دم مسیحا نیست!!
مهندس صبوری تولید کننده قطعات پلیمیری خودرو:

کمک دولت به خودروساز برای کاهش بدهی خود به قطعه سازان دم مسیحا نیست!!

در صورت تدوام شرایط و عدم تامین نقدنیگی صنعت قطعه سازی که اشتغال زایی بیش از ۴۰۰ هزار نفر را بر عهده دارد از بین خواهد رفت و یکی یکی کارگاهای تولیدی ،تعطیل خواهند شد

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰