با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی اشتغال در این گروه های خودرو سازی حفظ میشود و در مسیر پیشرفت بهتری قرار خواهند گرفت
مهندس جلالی نایب‌رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان همگن استان تهران

با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی اشتغال در این گروه های خودرو سازی حفظ میشود و در مسیر پیشرفت بهتری قرار خواهند گرفت

با مصوبه هیأت وزیران و تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای واگذاری باقیمانده سهام دولت ۱۸ شرکت ازجمله ایران‌خودرو و سایپا، شمارش معکوس برای واگذاری این سهام آغازشده است

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰