تشکیل کنسرسیوم قطعه سازان در دستور کار انجمن همگن قطعه سازان استان تهران قرار گرفت

تشکیل کنسرسیوم قطعه سازان در دستور کار انجمن همگن قطعه سازان استان تهران قرار گرفت

مهندس کاظیمنی: تشکیل چنین کنسرسیومی می تواند قطعه سازان را در دستیابی به اهداف مشترکی همچون اهداف بلند مدت مالی که با تجمیع توان اجرایی و مدیریتی همه ی اعضا این تعاونی به دست می آید کمک کرده و توانمندی های عظیمی در زمینه اهداف مشترک حاصل شود.

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰