میزان اشتغال تابع تولیدات خودروسازان است

میزان اشتغال تابع تولیدات خودروسازان است

بنابر اظهارات مدیراجرایی شرکت سحرقطعه امین میزان اشتغال در این شرکت تابع روند تولیدات خودروسازان است.

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲