انجمن قطعه سازان استان تهران عضو اتاق بازرگانی تهران شد

انجمن قطعه سازان استان تهران عضو اتاق بازرگانی تهران شد

طی جلسه ای انجمن قطعه سازان استان تهران با حداکثر آرای مثبت به عضویت اتاق بازرگانی تهران درآمد

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲