انجمن قطعه سازان استان تهران عضو اتاق بازرگانی تهران شد

طی جلسه ای انجمن قطعه سازان استان تهران با حداکثر آرای مثبت به عضویت اتاق بازرگانی تهران درآمد

۱۴۰۱-۱۰-۲۷ - ۱۳:۰۵