مرکز نوآوری نوین آمپر افتتاح شد
باتلفیق مجموعه نوین ارزش و رایزکو؛

مرکز نوآوری نوین آمپر افتتاح شد

رویداد افتتاحیه مرکز نوآوری نوین آمپر در حوزه iot صبح امروز یکشنبه ۵ تیر برگزار شد. این مرکز از تلفیق مجموعه نوین ارزش و رایزکو تشکیل شده است.

تاریخ انتشار :۲ مهر ۱۴۰۲