مشتریان ما محدود به چند خودروساز داخلی شده است
فعالان صنعت قطعه سازی:

مشتریان ما محدود به چند خودروساز داخلی شده است

افزایش تولید شرکت براساس افزایش تیراژ خودرو ساز امکان پذیر است

تاریخ انتشار :۱ فروردین ۱۴۰۲