واردات خودرو برای ۱۴۰۲ مجوز ۲ میلیاردی گرفت

واردات خودرو برای ۱۴۰۲ مجوز ۲ میلیاردی گرفت

دولت سیزدهم قانونی جدید برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ صادر کرده است تا با این روش تنش موجود در بازار خودرو را کنترل کند.

تاریخ انتشار :۳ مهر ۱۴۰۲