اشتغالزایی مددرویان برای ۱۳۰ نیروی کار جدید

اشتغالزایی مددرویان برای ۱۳۰ نیروی کار جدید

قرار براین است تا گروه صنعتی مددرویان امکان اشتغال به کار را برای ۱۳۰ نفر در شرایط کنونی فراهم کند.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲