پیش بینی ما افزایش تورم و تاثیر منفی بر نقدینگی است

پیش بینی ما افزایش تورم و تاثیر منفی بر نقدینگی است

بنابر اظهارات پدرام صمدی پیش بینی ها حاکی از افزایش تورم و تاثیر منفی بر نقدینگی است.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲