پیش بینی ۱۵ درصدی افزایش تولید در سال جاری

پیش بینی ۱۵ درصدی افزایش تولید در سال جاری

مدیرعامل شرکت لنت ترمز ایران می گوید: این شرکت در برنامه های خود پیش بینی افزایش ۱۵ درصدی تولید رامدنظر قرار داده است.

تاریخ انتشار :۲ مهر ۱۴۰۲