با ورود چین به کشور فاتحه قطعه سازان داخلی خوانده است

با ورود چین به کشور فاتحه قطعه سازان داخلی خوانده است

عضو هیات مدیره شرکت سیف صنعت می گوید: در صورت ورود شرکت های خارجی خصوصا چین به داخل کشور فاتحه شرکت های قطعه سازی داخلی خوانده است.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲