سال تمام شد اما قطعات ارائه شده به مگاموتور همچنان بلاتکلیف است

سال تمام شد اما قطعات ارائه شده به مگاموتور همچنان بلاتکلیف است

قطعاتی که طی زمستان امسال به مگاموتور ارائه کرده ایم به طور ۱۰۰ درصدی بلاتکلیف مانده و با توجه به نوسانات ارزی اخیر هنوز پیرامون آن صحبت و گفت وگویی انجام نشده است.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲