تامین مالی قطعه سازان داخلی با ایجاد شعب در کشورهای هدف

تامین مالی قطعه سازان داخلی با ایجاد شعب در کشورهای هدف

مدتی است کشورهای حاشیۀ خلیج فارس در تلاش هستند تا با ایجاد زمینه‌های روانی در ذهن خودروسازان و قطعه سازان ایرانی، بخشی از توانایی تولید آنان را به نفع صنایع کشور خویش به کار گیرند.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲