مقصر کیفیت پایین خودروهای داخلی کیست؟

مقصر کیفیت پایین خودروهای داخلی کیست؟

یک نماینده مجلس قطعه سازان را در کنار خودروسازان قرار داد و گفت هردو در کیفیت پایین خودروهای داخلی کشور مقصرند!

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲